Duits EngelsNu leverbaar, de WR10 draadloze stuurautomaat bediening.


Werkt op alle recente stuurautomaten van zowel Simrad als B&G. Prijs: €530,- inclusief B.T.W.


WR10

Vanaf 22 maart start Canal Digitaal met het uitzetten van de overgebleven SD-zenders.

Naar verwachting zullen de Nederlandse zenders rond de zomer alleen nog in HD te ontvangen zijn waardoor uw schotel of ontvanger wellicht niet meer geschikt is.
Voor meer informatie, klik hier.

Scanstrut Rokk Mini serie

Dé oplossing voor montage van uw telefoon, tablet of GoPro. Montagevoeten voor iedere situatie en verwijderbare koppelstukken. Informeer naar onze oplossingen.

Rokk Mini

Voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Holland Nautic Apeldoorn BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Holland Nautic Apeldoorn BV als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Holland Nautic Apeldoorn BV zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Holland Nautic Apeldoorn BV heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven ten allen tijde voorbehouden.
3.2 Holland Nautic Apeldoorn BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.
3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.
4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Holland Nautic Apeldoorn BV en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Holland Nautic Apeldoorn BV. Holland Nautic Apeldoorn BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Holland Nautic Apeldoorn BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
5. Prijs en levering
5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Holland Nautic Apeldoorn BV.
5.4 Holland Nautic Apeldoorn BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn; Incoterms 2000), tenzij anders overeengekomen.
5.6 Holland Nautic Apeldoorn BV behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.
5.7 Bij bestellingen levert Holland Nautic Apeldoorn BV binnen vijf (5) werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.
5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Holland Nautic Apeldoorn BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
5.9 Holland Nautic Apeldoorn BV zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Holland Nautic Apeldoorn BV.
5.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.
5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Holland Nautic Apeldoorn BV hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Holland Nautic Apeldoorn BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Holland Nautic Apeldoorn BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Holland Nautic Apeldoorn BV, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de Holland Nautic Apeldoorn BV en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Holland Nautic Apeldoorn BV sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
7. Verzendkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op de sites van Holland Nautic Apeldoorn BV zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven).
8 Veilig betalen
8.1 Volgens geldende betaalmethode producten betalen. Keuzemenu krijgt u na goedkeuren van deze voorwaarden.
9. Retour producten
9.1 Producten, die u via Holland Nautic Apeldoorn BV heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met retour@Holland Nautic Apeldoorn BV
9.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door Holland Nautic Apeldoorn BV kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of "end of life" is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ipublications.net
9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Holland Nautic Apeldoorn BV kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ipublications.net
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@ipublications.net.
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
10.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Holland Nautic Apeldoorn BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Holland Nautic Apeldoorn BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
11. Aansprakelijkheid
12.1 Holland Nautic Apeldoorn BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Holland Nautic Apeldoorn BV, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Holland Nautic Apeldoorn BV en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Holland Nautic Apeldoorn BV daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Holland Nautic Apeldoorn BV of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
14. Persoonsgegevens
14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Holland Nautic Apeldoorn BV nageleefd.
14.2 Holland Nautic Apeldoorn BV zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.
15. Diversen
15.1 Indien u aan Holland Nautic Apeldoorn BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Holland Nautic Apeldoorn BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Holland Nautic Apeldoorn BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden, 15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Holland Nautic Apeldoorn BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Holland Nautic Apeldoorn BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Holland Nautic Apeldoorn BV worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van Holland Nautic Apeldoorn BV. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.